John Ronald Reuel Tolkien

Zgro­madzi­liśmy 53 cytaty, których auto­rem jest John Ro­nald Reuel Tol­kien.

Tak to już by­wa, że kiedy człowiek ucieka przed swoim strachem, może się prze­konać, że zdąża je­dynie skrótem na je­go spotkanie. 

cytat dnia z 7 sierpnia 2010 roku
zebrał 284 fiszki

[...] strach bar­dzo przeszkadza w myśleniu. 

cytat dnia z 25 lutego 2013 roku
zebrał 187 fiszek

Często niena­wiść sa­ma so­bie za­daje rany. 

cytat dnia z 3 sierpnia 2010 roku
zebrał 157 fiszek

[...] niech nie ślu­buje przeb­rnąć przez ciem­ności no­cy, kto nie widział jeszcze zmroku. 

cytat dnia z 5 marca 2010 roku
zebrał 150 fiszek

Wielu żywych zasłużyło na śmierć, a cza­sem umierają ci, którzy zasłużyli na życie. Pot­ra­fisz im je za­pew­nić? Nie sądź i nie uśmier­caj tak pochopnie. 

cytat dnia z 22 sierpnia 2009 roku
zebrał 143 fiszki

Tak to już jest, że o życiu szczęśli­wym i ra­dos­nym nie ma wiele do po­wie­dze­nia, dopóki się ono nie skończy. 

cytat dnia z 15 kwietnia 2012 roku
zebrał 119 fiszek

Ani połowy spośród was nie znam na­wet do połowy tak dob­rze, jak bym pragnął; a mniej niż połowę z was lu­bię o połowę mniej, niż zasługujecie. 

cytat dnia z 31 sierpnia 2011 roku
zebrał 114 fiszek

Nie za­mar­twiaj się jed­nak przyszłością. Dzień dzi­siej­szy wys­tar­czy ci aż nadto. 

cytat dnia z 14 marca 2013 roku
zebrał 108 fiszek

Nie po­wiem: nie płaczcie, al­bo­wiem nie wszys­tkie łzy są złe. 

cytat
zebrał 100 fiszek

Wielu spośród żyjących zasługu­je na śmierć. A nieje­den z tych, którzy umierają, zasługu­je na życie. Czy możesz ich im ob­darzyć? Nie bądź tak pochop­ny w fe­rowa­niu wy­roków śmier­ci. Na­wet bo­wiem najmędrszy nie wszys­tko wie. 

cytat dnia z 4 czerwca 2015 roku
zebrał 78 fiszek

John Ronald Reuel Tolkien

 
John Ronald Reuel Tolkien

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

HobbitHob­bitŚwiato­wej sławy pi­sarz an­giel­ski John Ro­nald Reuel Tol­kien (1892-1973) był pro­fe­so­rem fi­lo­lo­gii [...]

Hob­bit: Pus­tko­wie Smauga

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

John Ronald Reuel Tolkien

Autorzy na literę
Ś T U
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: John Ro­nald Reuel Tol­kien » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

5 stycznia 2016, 12:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Lecz tak właśnie naj­częściej [...]

5 stycznia 2016, 11:15onejka sko­men­to­wał tek­st Lecz tak właśnie naj­częściej [...]