Johann Wolfgang Goethe

Zgro­madzi­liśmy 166 cytatów, których auto­rem jest Jo­hann Wol­fgang Goe­the.

Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak. 

cytat dnia z 24 lipca 2010 roku
zebrał 235 fiszek

Gdy ot­worzysz oczy wy­daje ci się już, że widzisz. 

cytat dnia z 28 listopada 2009 roku
zebrał 190 fiszek

Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię. 

cytat dnia z 13 kwietnia 2014 roku
zebrał 176 fiszek

Człowiek, który nie ma nic do stra­cenia, by­wa groźny. 

cytat dnia z 4 kwietnia 2013 roku
zebrał 174 fiszki

Jam częścią tej siły, która wie­cznie zła pragnąc, wie­cznie dob­ro czyni. 

cytat dnia z 4 stycznia 2010 roku
zebrał 166 fiszek

W Weimarze spot­ka­li się na wąskiej ścieżce w par­ku Goe­the i pe­wien kry­tyk li­terac­ki. Zo­baczyw­szy Goe­the­go, kry­tyk warknął:
- Nie ustępuję dro­gi durniom.
- A ja tak - od­po­wie­dział Goe­the i zszedł na bok. 

cytat dnia z 16 sierpnia 2013 roku
zebrał 165 fiszek

W sa­mot­nej ciszy kształcą się ta­len­ty, a cha­rak­te­ry śród odmętu świata. 

cytat dnia z 15 października 2010 roku
zebrał 136 fiszek

Po­tykając się można zajść da­leko; nie wol­no tyl­ko upaść i nie pod­nieść się. 

cytat dnia z 13 marca 2016 roku
zebrał 119 fiszek

Nie ma nic straszniej­sze­go niż czyn­na ignorancja. 

cytat dnia z 27 października 2010 roku
zebrał 116 fiszek

Nikt nie jest tak bar­dzo zniewo­lony jak ktoś, kto czu­je się wol­nym, pod­czas gdy w rzeczy­wis­tości nim nie jest. 

cytat dnia z 20 października 2010 roku
zebrał 114 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
F G H
Aktywność

18 czerwca 2017, 15:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic gor­sze­go [...]

3 września 2015, 22:23Logos sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy­byś dał człowieko­wi [...]