Johann Wolfgang Goethe

Zgro­madzi­liśmy 166 cytatów, których auto­rem jest Jo­hann Wol­fgang Goe­the.

Ciągle ma­my nadzieję - i we wszys­tkich spra­wach le­piej mieć nadzieję niż ją stracić. 

cytat dnia z 17 sierpnia 2014 roku
zebrał 41 fiszek

Ten, które­mu się zda ko­nie­cznym od­da­lić od tak zwa­nego tłumu, by być sza­nowa­nym, jest równie godzien na­gany jak tchórz, który uk­ry­wa się przed swoim wro­giem bojąc się mu ulec. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Praw­dzi­wa miłość jed­naką zos­ta­nie, czy jej na wszys­tko poz­wo­lisz, czy wszys­tkiego zabronisz. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba jeszcze umieć ją stosować. 

cytat dnia z 17 sierpnia 2017 roku
zebrał 37 fiszek

Kiedy jes­tem głupi to­lerują mnie, kiedy mam rację, wpa­dają w gniew. 

cytat
zebrał 35 fiszek

Raz w niebie ra­dości, na smut­ku znów dnie - wie tyl­ko, kto kocha, co szczęściem się zwie. 

cytat
zebrał 34 fiszki

Biorąc pod uwagę wszys­tkie ak­ty tworze­nia, od­kry­wa się jedną ele­men­tarną prawdę: gdy się cze­muś praw­dzi­wie poświęca­my, wspiera nas opatrzność. 

cytat dnia z 9 czerwca 2014 roku
zebrał 34 fiszki

Is­tnieją dwie po­kojo­we for­my prze­mocy: pra­wo i przyzwoitość. 

cytat dnia z 11 października 2011 roku
zebrał 33 fiszki

Byłoby źle, gdy­by ktoś nie miał w swoim życiu ok­re­su, kiedy mu się wy­daje, że Wer­ter zos­tał na­pisa­ny tyl­ko dla niego. 

cytat
zebrał 28 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
F G H
Aktywność

18 czerwca 2017, 15:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic gor­sze­go [...]

3 września 2015, 22:23Logos sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy­byś dał człowieko­wi [...]