Johann Wolfgang Goethe

Zgro­madzi­liśmy 166 cytatów, których auto­rem jest Jo­hann Wol­fgang Goe­the.

Po­bożność nie jest ce­lem w ale je­dynie środ­kiem osiągnięcia naj­wyższej kul­tu­ry przez naj­czys­tszy pokój ducha. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności! 

cytat
zebrał 3 fiszki

Człowiek mu­si trwać w przeświad­cze­niu, że niepojęte da się pojąć; inaczej zap­rzes­tałby wszel­kich badań. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Nie wszys­tko god­ne pożąda­nia jest osiągal­ne, nie wszys­tko god­ne poz­na­nia dostępne poznaniu. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Równyś ducho­wi, coś go pojąć zdol­ny, nie mnie! 

cytat
zebrał 3 fiszki

A co do­tyczy pew­ności, nie było człowieka, ni będzie,

Co by ją po­siadł o bo­gach lub o in­nej ja­kiej bądź sprawie.

A gdy­by na­wet przy­pad­kiem naj­traf­niej sądził, to nigdy

Sam te­go świadom nie będzie: bo złuda jest wszys­tkich udziałem. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
F G H
Aktywność

18 czerwca 2017, 15:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic gor­sze­go [...]

3 września 2015, 22:23Logos sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy­byś dał człowieko­wi [...]