Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)

Zgro­madzi­liśmy 10 cytatów, których auto­rem jest Jo­han­nes Ec­khart (Mis­trz Ec­khart).

Sta­raj się być człowiekiem, który zaczy­na swo­je życie. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! 

cytat
zebrał 4 fiszki

Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Człowiek może nie wie­dzieć, czym Bóg jest, o ile wie, czym On nie jest. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Jeżeli przy pra­cy mniej masz Bo­ga w so­bie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Kto jest rzeczy­wiście dob­ry, jest ta­ki we wszys­tkich miej­scach i w każdym to­warzys­twie. Dob­ry ma bo­wiem zaw­sze przy so­bie Bo­ga, a kto Je­go ma praw­dzi­wie, ten ma Go wszędzie, zarówno na uli­cy i wśród ludzi, jak w kościele, pus­telni czy ce­li klasztornej. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Naj­szyb­szym ru­makiem niosącym nas do dos­ko­nałości jest cierpienie. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Niech się człowiek ćwiczy w przyz­wycza­jeniu swe­go umysłu do Bo­ga, niech to czy­ni we właści­wy sposób i z całym zaan­gażowa­niem, a wówczas w je­go wnętrzu będzie nieus­tannie rosło Boskie. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Po­bożna mod­litwa jest jak­by złotą dra­biną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność