Jodi Picoult

Zgro­madzi­liśmy 15 cytatów, których auto­rem jest Jo­di Pi­coult.

Obel­gi nie trze­ba wca­le wyk­rzyczeć, aby mogła zra­nić do krwi; przy­sięgi nie trze­ba wyszep­tać, aby ktoś w nią uwierzył. 

cytat dnia z 26 kwietnia 2010 roku
zebrał 156 fiszek

Nie is­tnieje coś ta­kiego jak uni­wer­salne niebo, do które­go wszys­cy wędrują po śmier­ci. Niebo jest tym, czym człowiek chce je widzieć. I można je od­na­leźć w naj­mniej ocze­kiwa­nych miejscach. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Ska­lecz się żyletką, a ktoś in­ny zacznie krwa­wić. Pomóż ko­muś, a może ura­tujesz sa­mego siebie. 

cytat dnia z 17 lipca 2017 roku
zebrał 24 fiszki

Ludzi nie kocha się za to, że są dos­ko­nali, tyl­ko po­mimo to, ze ta­cy nie są. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Miłość kpi so­bie z za­sad, a nic nie ma większej war­tości, niż to, cze­go zdo­być nie można. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Nadzieja to pa­tolo­gia ok­re­su doj­rze­wania, tak sa­mo jak trądzik i bu­zujące hormony. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Bo­li tyl­ko wte­dy, gdy poz­wo­lisz, żeby bolało. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Faktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czeć. Mil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Miłość to skok z wy­sokiej skały w zaufa­niu, że ta dru­ga oso­ba cze­ka na do­le, żeby cię złapać. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Człowiek łat­wo ule­ga złudze­niu, że to świat ob­ra­ca się wokół niego, ale wys­tar­czy spoj­rzeć w niebo, żeby zro­zumieć, że wca­le tak nie jest. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Cytaty z książek

Bez mo­jej zgo­dy

Krucha jak lód

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
O P Q
Aktywność