Joanne Kathleen Rowling

Zgro­madzi­liśmy 35 cytatów, których auto­rem jest Joan­ne Kathleen Row­ling.

To, że two­ja wrażli­wość uczu­ciowa mieści się w łyżeczce do her­ba­ty nie świad­czy o tym, że wszys­cy są tak upośledzeni. 

cytat dnia z 28 czerwca 2010 roku
zebrał 426 fiszek

Zagłusza­nie bólu na ja­kiś czas spra­wia, że pow­ra­ca ze zdwo­joną siłą. 

cytat dnia z 1 sierpnia 2010 roku
zebrał 352 fiszki

Obojętność i lek­ce­ważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jaw­na niechęć. 

cytat dnia z 20 września 2010 roku
zebrał 283 fiszki

Pat­rząc na ciem­ność lub śmierć boimy się niez­na­nego - nicze­go więcej. 

cytat dnia z 7 grudnia 2009 roku
zebrał 272 fiszki

Nad­chodzi czas, kiedy będzie trze­ba wyb­rać między tym co dob­re, a tym co łatwe. 

cytat dnia z 5 lipca 2013 roku
zebrał 219 fiszek

Le­piej um­rzeć, niż zdradzić swoich przyjaciół. 

cytat
zebrał 213 fiszek

Nie jest ważne, kto kim się urodził, ale czym się stał! 

cytat
zebrał 171 fiszek

Ich obec­ność była je­go od­wagą, to ona spra­wiała, że był w sta­nie ro­bić krok za krokiem. 

cytat dnia z 3 października 2010 roku
zebrał 160 fiszek

Co ma być to będzie, a jak już będzie, to trze­ba sta­wić te­mu czoło. 

cytat
zebrał 143 fiszki

We śnie człowiek znaj­du­je się we włas­nym oceanie. 

cytat
zebrał 138 fiszek

Joanne Kathleen Rowling

 
Joanne Kathleen Rowling

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Joanne Kathleen Rowling

Autorzy na literę
Q R S
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Joan­ne Kathleen Row­ling » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

16 lipca 2014, 23:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obojętność i lek­ce­ważenie często [...]

16 lipca 2014, 23:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Obojętność i lek­ce­ważenie często [...]

16 lipca 2014, 12:42.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obojętność i lek­ce­ważenie często [...]

16 lipca 2014, 09:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Obojętność i lek­ce­ważenie często [...]

15 lipca 2014, 17:34.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obojętność i lek­ce­ważenie często [...]