Jim Morrison

Zgro­madzi­liśmy 28 cytatów Ji­ma Mor­ri­sona.

Przy­jaciel to ktoś, kto da­je ci to­talną swo­bodę by­cia sobą. 

cytat dnia z 27 lutego 2009 roku
zebrał 378 fiszek

Kiedy in­ni ocze­kują od nas, że sta­niemy się ta­kimi ja­kimi oni chcą żebyśmy by­li, zmuszają nas do zniszcze­nia te­go kim nap­rawdę jes­teśmy. To do­syć sub­telny rodzaj mor­der­stwa. Większość kochających rodziców i krew­nych po­pełnia je z uśmie­chem na twarzy. 

cytat dnia z 25 listopada 2009 roku
zebrał 360 fiszek

Nie śmierć roz­dziela ludzi, lecz brak miłości. 

cytat dnia z 8 lipca 2013 roku
zebrał 324 fiszki

Po­wiem Ci... Zmar­no­waliśmy świt, a te­go nie wy­baczy nam żad­ne niebo. 

cytat dnia z 20 kwietnia 2011 roku
zebrał 305 fiszek

Nie jes­tem sza­lony, in­te­resu­je mnie wolność. 

cytat dnia z 4 sierpnia 2015 roku
zebrał 230 fiszek

Ludzie boją się śmier­ci bar­dziej na­wet niż bólu. To dziw­ne, że się jej boją. Życie bo­li dużo bar­dziej niż śmierć. W mo­men­cie śmier­ci, ból się kończy. Więc ko­niec to chy­ba twój przyjaciel. 

cytat
zebrał 229 fiszek

Nad wszys­tkim, co ro­bię, uno­si się niezłom­ne poczu­cie ironii. 

cytat
zebrał 147 fiszek

Każdy dzień jest podróżą przez historię.

Each day is dri­ve through his­to­ry. (ang.) 

cytat dnia z 4 lipca 2011 roku
zebrał 139 fiszek

Mógłbym um­rzeć w ka­tas­tro­fie lot­niczej. To byłaby dob­ra for­ma odejścia. Nie chcę umierać we śnie al­bo ze sta­rości. Chcę poczuć jak to jest. 

cytat
zebrał 126 fiszek

Myślę o śmier­ci jak o szczy­towym mo­men­cie życia. 

cytat dnia z 28 marca 2017 roku
zebrał 113 fiszek

Jim Morrison

 
Jim Morrison

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jim Morrison

Autorzy na literę
Ł M N
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Jim Mor­ri­son » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

5 sierpnia 2015, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem sza­lony, in­te­resu­je [...]

4 sierpnia 2015, 23:54Cooperwoolf sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem sza­lony, in­te­resu­je [...]

4 sierpnia 2015, 22:54tom8grab sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem sza­lony, in­te­resu­je [...]

4 sierpnia 2015, 16:09Irracja sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem sza­lony, in­te­resu­je [...]