Jerome David Salinger

Zgro­madzi­liśmy 18 cytatów J. D. Sa­lin­ge­ra.

Le­piej ni­komu nic nie opo­wiadaj­cie. Bo jak opo­wiecie - zaczniecie tęsknić. 

cytat dnia z 10 kwietnia 2017 roku
zebrał 47 fiszek

Sam jes­tem, sa­miut­ki z sobą samym... 

cytat dnia z 3 listopada 2017 roku
zebrał 35 fiszek

[...] jeżeli ktoś umarł, to jeszcze nie powód, żeby go przes­tać lu­bić, zwłaszcza jeżeli to był ktoś ty­siąc ra­zy sym­pa­tyczniej­szy niż in­ne zna­jome oso­by, które żyją. 

cytat dnia z 20 maja 2012 roku
zebrał 9 fiszek

Sta­le muszę pow­tarzać: „Bar­dzo mi przy­jem­nie...” fa­cetom, z który­mi spot­ka­nie wca­le mi nie ro­bi przy­jem­ności. Ale jeżeli chcesz, bra­cie, żyć, mu­sisz te ko­medie odgrywać. 

cytat
zebrał 7 fiszek

[...] naj­większą za­letą mu­zeum było to, że wszys­tko tam stało zaw­sze na tym sa­mym miej­scu. Nic nig­dy nie prze­suwa­no. [...] Nikt się nie zmieniał. Tyl­ko ty byłeś in­ny niż za pop­rzed­nią wizytą. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 5 fiszek

Ar­tysta, który ro­bi coś za dob­rze, jeżeli się nie pil­nu­je, zaczy­na po pew­nym cza­sie po­pisy­wać się, sta­rać o efek­ty, i w końcu ro­bi to coś znacznie gorzej. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Ludziom zaw­sze się zda­je, że wiedzą całą prawdę. Co do mnie, gwiżdżę na to, ale nieraz już mnie nudzi, kiedy pow­tarzają mi wszys­cy w kółko, żebym pa­miętał o swoim wieku. Cza­sem prze­cież postępuję, jak­bym był znacznie star­szy, niż jes­tem - słowo daję! - ale te­go ludzie nig­dy nie zauważają. 

cytat dnia z 4 września 2017 roku
zebrał 4 fiszki

Większość ludzi ma bzi­ka na pun­kcie sa­mochodów. Mar­twią się najlżej­szym zad­ra­paniem la­kieru, us­ta­wicznie ga­dają o tym, ile mil prze­jecha­li na jed­nym ga­lonie benzy­ny, a led­wie ku­pią so­bie no­wiuteńki wóz, już zaczy­nają myśleć, [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 4 fiszki

Nig­dy bym za kimś nie wrzeszczał: „Po­wodze­nia!” Bo jak się nad tym zas­ta­nowić, ok­ropnie brzmi ta­ki okrzyk. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Jerome David Salinger

 
Jerome David Salinger

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Buszujący w zbożuBuszujący w zbożuBo­ha­te­rem Buszujące­go w zbożu jest szes­nasto­let­ni uczeń, Hol­den Caul­field, który nie mogąc [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Jerome David Salinger

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Je­rome Da­vid Sa­lin­ger » autor: Michał Szyksznian

Aktywność