Jean-Paul Sartre

Zgro­madzi­liśmy 26 cytatów, których auto­rem jest Jean-Paul Sar­tre.

Is­tnieć - to tworzyć włas­ne istnienie. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2012 roku
zebrał 47 fiszek

Dzieci i ze­gar­ki nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia. 

cytat dnia z 31 sierpnia 2014 roku
zebrał 30 fiszek

Choć ra­dość jest krótka, pop­rzedza ją jeszcze długa nadzieja, a po niej zos­ta­je jeszcze dłuższe wspomnienie. 

cytat
zebrał 26 fiszek

Szczęściem jed­ne­go człowieka jest dru­gi człowiek. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Ko­bieta nig­dy nie wie, cze­go chce, ale nie spocznie, dopóki ce­lu nie osiągnie. 

cytat dnia z 4 listopada 2014 roku
zebrał 21 fiszek

We­soła myśl jest niczym wios­na. Ot­wiera pąki na­tury ludzkiej. 

cytat dnia z 23 czerwca 2015 roku
zebrał 21 fiszek

Można żywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Trze­ba mieć od­wagę być ta­kim jak każdy, aby nie być po­dob­nym do nikogo. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Wszys­tkie uczu­cia w tym są szczególne, iż wie­rzy­my, że tyl­ko my je odczuwamy. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Mędrzec nie mówi nig­dy, co ro­bi, ale też nie ro­bi nig­dy nicze­go, o czym nie mógłby mówić. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

24 czerwca 2015, 18:48krysta sko­men­to­wał tek­st Wesoła myśl jest niczym [...]

23 czerwca 2015, 10:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wesoła myśl jest niczym [...]

4 listopada 2014, 20:42Paulisia sko­men­to­wał tek­st Kobieta nig­dy nie wie, [...]

4 listopada 2014, 19:59Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Kobieta nig­dy nie wie, [...]

31 sierpnia 2014, 20:09scorpion sko­men­to­wał tek­st Dzieci i ze­gar­ki nie [...]