Jeanette Winterson

Zgro­madzi­liśmy 34 cytaty, których auto­rem jest Jeanet­te Win­terson.

Dziura w moim ser­cu ma twój kształt i nikt in­ny do niej nie pasuje. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Stra­cić ko­goś kocha­nego to zmienić swo­je życie na zaw­sze. Nie przeżyjesz te­go, bo "to" jest osobą, którą kochasz. Ból prze­mija, spo­tykasz no­wych ludzi, ale pus­tka nig­dy się nie wy­pełnia. Jakżeby mogła? Śmierć nie osłabia wyjątko­wości ko­goś, kto znaczył aż ty­le, by go opłakiwać. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Fa­cet to coś więcej niż pe­nis. Niewiele więcej, ale jednak. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Nie żałuj, że żyjesz, dziec­ko. Życie i tak prze­minie ci dos­ta­tecznie prędko. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Tyl­ko niemożli­we jest war­te wysiłku. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Przy­puszczal­nie kiedy się zas­ta­nowię, co chcę po­wie­dzieć, ty wy­myślisz, co chcesz usłyszeć. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Oba­wiamy się na­miętności i wyśmiewa­my tych, co za bar­dzo kochają. I na­dal tęskni­my za uczuciem. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Słowa to ele­ment mil­cze­nia, które da się powiedzieć. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Żad­na wo­da nie uga­si prag­nienia miłości, żad­na powódź jej nie zatopi. 

cytat dnia z 18 kwietnia 2017 roku
zebrał 16 fiszek

Na­miętność źle zno­si rozczarowania.
Cóż może być bar­dziej upo­karzające­go od od­kry­cia, iż obiekt naszej miłości nie jest jej wart? 

cytat
zebrał 15 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
V W Y
Aktywność