Jean de La Bruyére

Zgro­madzi­liśmy 45 cytatów, których auto­rem jest Jean de La Bruyére.

Trze­ba śmiać się nie cze­kając na szczęście, bo go­towiśmy um­rzeć nie uśmie­chnąwszy się ani razu. 

cytat dnia z 21 sierpnia 2013 roku
zebrał 38 fiszek

Naj­trud­niej wy­leczyć się z miłości, która przyszła nagle. 

cytat dnia z 19 października 2017 roku
zebrał 33 fiszki

Mężczyz­na wy­bucha prze­ciw ko­biecie, która go przes­tała kochać, i wkrótce się po­cie­sza; ko­bieta porzu­cona mniej czy­ni hałasu, lecz długo jest niepocieszona. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Kiedy się już uczy­niło wszys­tko, aby po­siąść ko­bietę, a skut­ku to nie od­niosło, po­zos­ta­je jeszcze je­den śro­dek - a to trze­ba zap­rzes­tać za­biegów; wte­dy właśnie sa­ma się o ciebie upomni. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili. 

cytat dnia z 24 marca 2014 roku
zebrał 13 fiszek

Jeśli piękna ko­bieta chwa­li urodę in­nej ko­biety - wi­dać ma ład­niej­sze to, co chwa­li u tamtej. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Wy­daje się rzeczą dziwną widzieć w ser­cu ko­biety coś sil­niej­sze­go i gorętsze­go nad miłość dla mężczyzny. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Dwie oso­by nie mogą długo po­zos­tać przy­jaciółmi, jeżeli nie pot­ra­fią so­bie nawza­jem prze­baczać drob­nych przewinień. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Prag­niemy być całym szczęściem oso­by kocha­nej, a jeśli to niemożli­we - to całym jej nieszczęściem. 

cytat
zebrał 7 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność