Jason Evert

Zgro­madzi­liśmy 6 cytatów, których auto­rem jest Ja­son Evert.

Uda­ne małżeństwa nie są efek­tem zna­lezienia ideal­nej oso­by, lecz kocha­nia niedos­ko­nałego człowieka, które­go wyb­rało się na współmałżonka. 

cytat dnia z 9 września 2012 roku
zebrał 61 fiszek

[...] seks nie is­tnieje po to, by być tes­tem na zna­lezienie dob­re­go współmałżon­ka. Sam fakt, że oso­ba jest zdol­na do blis­kości fi­zycznej, nie oz­nacza, że jest ona zdol­na do in­nych rodzajów in­tymności, które ut­rzy­mują jed­ność małżeństwa. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Za­nim zaw­rze­my szczęśli­we małżeństwo, mu­simy się nau­czyć szczęśli­wego by­cia sa­memu. W ten sposób nasze szczęście nie za­leży od wy­darzeń zewnętrznych, ale od wewnętrznej radości. 

cytat
zebrał 19 fiszek

[...] miłość nie przychodzi za dar­mo. Ona kosztu­je nas wszys­tko, co możemy dać, lecz ten całko­wity dar z siebie jest właśnie tym, co czy­ni nas naj­bar­dziej wol­ny­mi. Wyz­wa­la nas z przy­musu czy­nienia wszys­tkiego dla nas samych. 

cytat
zebrał 19 fiszek

To praw­da, że czys­tość mówi nie w kwes­tii sek­su przed­małżeńskiego. Nie dla­tego jed­nak, żeby seks czy ciało były złe, lecz dokład­nie od­wrot­nie: po­nieważ seks jest świętą ta­jem­nicą, a ciało oso­by jest świąty­nią. Rzeczy święte nie są ot­warte na oścież dla każde­go, są przez­naczo­ne je­dynie dla tych, którzy spełnią pew­ne wa­run­ki i przejdą próbę. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Miłość jest cier­pli­wa, a mężczyz­na i ko­bieta, którzy pokładają uf­ność w swo­jej miłości, wiedzą, że będą mieć resztę życia na to, by cie­szyć się sek­sem. Te­raz na­tomiast mają ten je­dyny czas, by [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 7 fiszek
Cytaty z książek

Jeśli nap­rawdę mnie kochasz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność