Janusz Leon Wiśniewski

Zgro­madzi­liśmy 174 cytaty, których auto­rem jest Ja­nusz Leon Wiśniew­ski.

Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić. 

cytat dnia z 29 czerwca 2009 roku
zebrał 526 fiszek

Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku. 

cytat dnia z 27 października 2009 roku
zebrał 440 fiszek

Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. 

cytat dnia z 9 stycznia 2010 roku
zebrał 389 fiszek

Ko­bieta, aby pójść do łóżka z mężczyzną, pot­rze­buje blis­kości, zaufa­nia i poczu­cia więzi. Mężczyz­na – prze­ważnie – pot­rze­buje tyl­ko miejsca. 

cytat dnia z 1 lutego 2010 roku
zebrał 378 fiszek

Jest ta­ki mo­ment, kiedy ból jest tak duży, że nie możesz od­dychać. To jest ta­ki spryt­ny mecha­nizm. Myślę, że przećwiczo­ny wielok­rotnie przez na­turę. Du­sisz się, in­styn­ktow­nie ra­tujesz się i za­pomi­nasz na chwilę o bólu. Boisz się naw­ro­tu bez­dechu i dzięki te­mu możesz przeżyć. 

cytat dnia z 8 stycznia 2010 roku
zebrał 302 fiszki

Ludzie pragną cza­sami się roz­sta­wać, żeby móc tęsknić, cze­kać i cie­szyć się powrotem. 

cytat dnia z 10 stycznia 2010 roku
zebrał 243 fiszki

Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 

cytat
zebrał 211 fiszek

Cier­piące ko­biety przy­wiązują się do człowieka szyb­ciej, moc­niej i na dłużej. 

cytat dnia z 8 listopada 2009 roku
zebrał 211 fiszek

Naj­gor­szy jest lęk przed czymś, cze­go nie można nazwać. 

cytat dnia z 22 sierpnia 2011 roku
zebrał 190 fiszek

Boże, pomóż mi być ta­kim człowiekiem, za ja­kiego bie­rze mnie mój pies. 

cytat dnia z 11 lutego 2012 roku
zebrał 185 fiszek
Menu
Autorzy na literę
V W Y
Aktywność