Immanuel Kant

Zgro­madzi­liśmy 27 cytatów, których auto­rem jest Im­ma­nuel Kant.

Człowiek nie jest bo­gaty tym, co po­siada, lecz tym, bez cze­go z god­nością może się obejść. 

cytat dnia z 23 lipca 2011 roku
zebrał 112 fiszek

Są dwie rzeczy, które na­pełniają duszę podzi­wem i czcią, niebo gwiaździs­te na­de mną, pra­wo mo­ral­ne we mnie. Są to dla mnie do­wody, że jest Bóg na­de mną i Bóg we mnie. 

cytat dnia z 23 października 2012 roku
zebrał 84 fiszki

Dla prze­ciw­wa­gi wielu uciążli­wości życia niebo ofiaro­wało człowieko­wi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech. 

cytat dnia z 29 sierpnia 2014 roku
zebrał 45 fiszek

Piękne jest to, co po­doba się całkiem bezinteresownie. 

cytat
zebrał 43 fiszki

Cza­sami ce­ni się ko­goś za bar­dzo, aby można go było pokochać. 

cytat
zebrał 34 fiszki

Niebo gwiaździs­te na­de mną i pra­wo mo­ral­ne we mnie.

The star­ry skies abo­ve me and the mo­ral law in­si­de me. (ang.)

Der ges­tir­nte Him­mel über mir und das mo­ralis­che Ge­setz in mir. (niem.)

Le ciel étoilé au-des­sus de moi et la loi mo­rale en moi. (franc.)

El cielo es­trel­la­do sob­re mí, y la ley mo­ral de mí mis­mo. (hiszp.) 

cytat
zebrał 33 fiszki

Le­karze mniemają, że wiele po­mog­li cho­remu, gdy pot­ra­fili na­dać cho­robie od­po­wied­nią nazwę. 

cytat dnia z 30 sierpnia 2013 roku
zebrał 26 fiszek

Postępuj tyl­ko według ta­kiej mak­sy­my, dzięki której możesz za­razem chcieć, żeby stała się pow­szechnym prawem. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Pow­sta­nie Bib­lii ja­ko księgi dla lu­du jest naj­większym dob­rodziej­stwem w dziejach ro­du ludzkiego. Wszel­kie próby jej zdys­kre­dyto­wania [...] są zbrod­nią prze­ciw­ko ludzkości. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Zaw­sze masz trak­to­wać człowieka ja­ko cel sam w so­bie, a nie tyl­ko śro­dek do celu. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Immanuel Kant

 
Immanuel Kant

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Immanuel Kant

Autorzy na literę
J K L
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Im­ma­nuel Kant » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

19 września 2014, 22:22Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Dla prze­ciw­wa­gi wielu uciążli­wości [...]

29 sierpnia 2014, 16:01Naja sko­men­to­wał tek­st Dla prze­ciw­wa­gi wielu uciążli­wości [...]