Hugo Dionizy Steinhaus

Zgro­madzi­liśmy 25 cytatów, których auto­rem jest Hu­go Dioni­zy Stei­nhaus.

Idioci i ge­niu­sze są wol­ni od obo­wiązku ro­zumienia dowcipów. 

cytat dnia z 18 października 2010 roku
zebrał 107 fiszek

Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie. 

cytat dnia z 11 kwietnia 2014 roku
zebrał 23 fiszki

Uni­kaj skarżące­go się na brak cza­su, chce ci zab­rać twój. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Między duchem a ma­terią pośred­niczy matematyka. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Człowiek, które­mu su­fit spadł na głowę - stropiony. 

cytat dnia z 27 listopada 2017 roku
zebrał 4 fiszki

Ludzie myślą, mówią i ro­bią to, cze­go nie wol­no ro­bić, o czym nie wol­no mówić ani mysleć. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Człowiek jest do­wodem bos­kości zwierzęcia. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Miłość ro­bi od­kry­cia, roz­pusta wynalazki. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Kłam­stwo jest po­niżej praw­dy, fik­cja ar­tystyczna powyżej. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Ko­biety ro­zumieją le­piej żywe is­to­ty, mężczyźni martwe. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność