Howard Philip Lovecraft

Zgro­madzi­liśmy 10 cytatów, których auto­rem jest Ho­ward Phi­lip Lo­vec­raft.

Ludzie o szer­szym in­te­lek­cie wiedzą że nie ma os­trej gra­nicy między tym co real­ne i nierealne... 

cytat
zebrał 8 fiszek

W moich snach zna­lazłem trochę piękna które­go na dar­mo szu­kałem w życiu, i wędro­wałem przez sta­re og­ro­dy i zacza­rowa­ne lasy. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Nie jest umarłym ten, który spoczy­wa wiekami,
na­wet śmierć może um­rzeć wraz z dziw­ny­mi eonami. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Tyl­ko słab­sze umysły śpieszą się, by wy­jaśniać to co osob­li­we i skom­pli­kowa­ne przez pry­mityw­ne pojęcie bytów nadprzyrodzonych. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

W tym do­mu w R'lyeh cze­ka w uśpieniu mar­twy Cthulhu. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Ero­tyzm na­leży do niższe­go rzędu in­styn­któw i jest cechą zwierzęcą raczej niż szlachet­nie ludzką. Dla człowieka – szczy­tu or­ga­nicznej ewo­luc­ji na Ziemi – ja­kie zajęcia są bar­dziej od­po­wied­nie niż te, które zaj­mują tyl­ko je­go wyższe i wyłącznie ludzkie zdolności? 

cytat

Ze wszys­tkich rzeczy na świecie naj­bar­dziej miłosier­na […] jest niez­dolność ludzkiego umysłu do sko­relo­wania swo­jej za­war­tości [...]. Poszczególne dzie­dzi­ny nauki, każda ciągnąca w swoim kierun­ku, jak do­tychczas uczy­niły nam wielką krzywdę; jed­nak pew­ne­go dnia zgro­madze­nie ra­zem całej roz­proszo­nej wie­dzy odsłoni tak straszli­we ho­ryzon­ty rzeczy­wis­tości [...], że al­bo zwa­riuje­my od tych re­welac­ji, al­bo uciek­niemy od śmier­telnie groźne­go świata w spokój i bez­pie­czeństwo no­wych mrocznych wieków. 

cytat

Mądrze rzecze Ibn Scha­cabao, że szczęśli­wym jest grób, gdzie nie spoczy­wa cza­row­nik i szczęśli­we jest nocą mias­to, gdzie wszys­cy cza­row­ni­cy zos­ta­li spa­leni na proch. Sta­re plot­ki głoszą bo­wiem, iż dusza zap­rze­dane­go diabła [...] — czytaj całość

cytat

Nig­dy nie oszu­kuję i nie kradnę. Nie noszę także cy­lin­dra do płaszcza i nie wci­nam ba­nanów idąc ulicą, bo dżen­telmen nie ro­bi żad­nej z tych rzeczy. Zro­biłbym jed­no tak sa­mo niechętnie jak dru­gie – bo jed­no i dru­gie jest sprawą har­mo­nii i dob­re­go smaku. 

cytat

Howard Philip Lovecraft

 
Howard Philip Lovecraft

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Ex ob­li­vione

Her­bert West – Reani­mator

The Tomb

Zew Cthulhu

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Howard Philip Lovecraft

Autorzy na literę
K L Ł
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Ho­ward Phi­lip Lo­vec­raft » autor: Michał Szyksznian

Aktywność