H. Jackson Brown, Jr.

Zgro­madzi­liśmy 12 cytatów, których auto­rem jest H. Jac­kson Brown, Jr..

Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje. 

cytat dnia z 21 listopada 2013 roku
zebrał 257 fiszek

Nig­dy nie re­zyg­nuj z ce­lu tyl­ko dla­tego, że osiągnięcie go wy­maga cza­su. Czas i tak upłynie. 

cytat dnia z 22 listopada 2010 roku
zebrał 255 fiszek

Nig­dy nie poz­ba­wiaj ni­kogo nadziei, może to wszys­tko, co mu pozostało. 

cytat dnia z 17 kwietnia 2009 roku
zebrał 132 fiszki

Naj­pewniej­szym spo­sobem, by czuć się szczęśli­wym, to spra­wić, by ktoś in­ny był szczęśliwy. 

cytat dnia z 9 kwietnia 2016 roku
zebrał 92 fiszki

Wierz w Bo­ga,
ale sa­mochód zamykaj. 

cytat
zebrał 74 fiszki

Ocal swo­je marzenia. 

cytat dnia z 12 października 2017 roku
zebrał 47 fiszek

Nig­dy nie trać cza­su ani słów bezmyślnie.
Są nie do odzyskania. 

cytat dnia z 23 lutego 2014 roku
zebrał 31 fiszek

Kiedy trze­ba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i cze­kał, góra zro­bi się mniejsza. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Nig­dy nie za­pomi­naj, że wys­tar­czy je­den człowiek, al­bo jed­na myśl, żeby zmienić swo­je życie raz na zawsze 

cytat
zebrał 15 fiszek

Bądź śmiały i odważny.
Kiedy obej­rzysz się na swo­je życie, będziesz bar­dziej żałował rzeczy, których nie zro­biłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś. 

cytat
zebrał 14 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
I J K
Aktywność