Heraklit z Efezu

Zgro­madzi­liśmy 25 cytatów, których auto­rem jest He­rak­lit z Efe­zu.

Wszys­tko pow­sta­je wsku­tek prze­ciwieństw, a wszechcałość płynie jak rzeka. 

cytat dnia z 2 listopada 2011 roku
zebrał 38 fiszek

Na ja­wie świat jest dla wszys­tkich je­den i ten sam; ale we śnie każdy ucieka do włas­ne­go świata. 

cytat
zebrał 29 fiszek

Wszys­tko płynie, nic nie stoi w miejscu.

Pan­ta rhei - Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. (gr.)

Eve­rything flows, nothing stan­ds still. (ang.) 

cytat
zebrał 17 fiszek

Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Choćbyś wszys­tkie dro­gi schodził, nie od­naj­dziesz gra­nic duszy, tak głębo­ka jest jej mowa. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Zim­no sta­je się ciepłem, ciepło zim­nem, wil­goć wy­sycha, twar­de mięknie. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Cha­rak­ter człowieka jest je­go przeznaczeniem. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wypoczynku. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Kto nie dąży do rzeczy niemożli­wych, nig­dy ich nie osiągnie. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Jes­teśmy i nie jes­teśmy za­razem - życie jest ciągłą zmianą,jest ciągłym rodze­niem się i śmiercią. 

cytat
zebrał 5 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
G H I
Aktywność