Henryk Elzenberg

Zgro­madzi­liśmy 14 cytatów, których auto­rem jest Hen­ryk Elzen­berg.

Nic tak nie zat­ru­wa po­wiet­rza jak rozkładająca się przyjaźń. 

cytat dnia z 18 lutego 2016 roku
zebrał 40 fiszek

Kocha się właści­wie tyl­ko szczęśli­wych,na nie­szczęściu się tyl­ko żeruje 

cytat
zebrał 31 fiszek

Ce­lem życia jest: w swo­jej małej jed­nos­tko­wej duszy od­bić jak naj­więcej kosmosu. 

cytat
zebrał 19 fiszek

War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Nie gardź sobą, że bitwę przeg­rałeś. Trze­ba pew­nej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bit­wy przegrywa. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Roz­kosz in­te­lek­tual­na w poz­na­niu przyczyn nie­szczęścia może być tak sil­na,że prze­waża sa­mo wrażenie nieszczęścia 

cytat
zebrał 3 fiszki

Kiedy nie można zaata­kować myśli, ata­kuje się myśliciela. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Nie tyl­ko chle­bem człowiek żyje, ale i złudze­niem swej duszy. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Fi­lozo­fia to dy­namit do roz­sadza­nia empirii. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Su­rowość jest wy­razem sza­cun­ku, wy­rozu­miałość - lekceważenia. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność