Henri Frédéric Amiel

Zgro­madzi­liśmy 21 cytatów Hen­riego Frédéri­ca Amiela.

Wiara jest to pew­ność bez dowodu. 

cytat dnia z 19 stycznia 2013 roku
zebrał 64 fiszki

Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest. 

cytat
zebrał 30 fiszek

Obojętność mo­ral­na to cho­roba bar­dzo kul­tu­ral­nych ludzi. 

cytat dnia z 7 maja 2017 roku
zebrał 29 fiszek

Ta­lent – to ro­bić z łat­wością to, co jest trud­ne dla in­nych. Ro­bić to, co niemożli­we dla ta­len­tu – oto geniusz. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Nie wy­leczy się cho­rego, który nie wie­rzy w swoją chorobę. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Kto mil­czy jest za­pom­niany; kto nie idzie nap­rzód, ten się cofa. 

kulisy
zebrał 11 fiszek

Człowiek sta­je się człowiekiem przez in­te­ligen­cję, ale jest człowiekiem tyl­ko przez serce. 

kulisy
zebrał 9 fiszek

W ma­ju Na­tura jest kobietą. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Błąd jest tym bar­dziej niebez­pie­czny, im więcej w nim prawdy. 

kulisy
zebrał 6 fiszek

Henri Frédéric Amiel

 
Henri Frédéric Amiel

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Dzien­nik in­tymnyCzas to tyl­ko przes­trzeń między naszy­mi wspom­nieniami. Odkąd przes­ta­jemy widzieć tę przes­trzeń, [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Henri Frédéric Amiel

Narodowość
Lata życia
Grupy
Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Hen­ri Frédéric Amiel » autor: Michał Szyksznian

Aktywność