Halina Ewa Olszewska

Zgro­madzi­liśmy 15 cytatów, których auto­rem jest Ha­lina Ewa Ol­szew­ska.

Rodzi­my się z krzy­kiem. Z bun­tem do­ras­ta­my. W sza­lonym pędzie życia gu­bimy po­nad miarę cen­ne pe­rełki cza­su, ści­gając marze­nia niedościgłe, chwy­tając chwi­le nieuchwytne... 

cytat
zebrał 67 fiszek

Nie wierzę, że ko­bieta jest gor­sza od mężczyz­ny, a tra­gedia karą za grzechy. 

cytat dnia z 25 czerwca 2009 roku
zebrał 41 fiszek

Pus­tka nig­dy nie jest bez­domna. Wdziera się przez ot­warte ok­na samotności. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Mil­cze­nie, cisza gro­bowa, a jakże wy­mow­na. Zdmuchnęła is­kry złudzeń. Zos­ta­wiła tło stra­conych nadziei. I po­wie­działa więcej niż słowa. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Brak pieniędzy niszczy szczęście wielu ludziom. Nie chodzi o wielką for­tunę, ale żeby star­czało na god­ne życie. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Człowiek na ty­le is­tnieje, na ile pa­miętają o nim inni. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Poeci modlą się wierszami. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Cza­sem na­wet ka­mienie płaczą w og­ro­dach nies­pełnionych obietnic. 

cytat
zebrał 7 fiszek

W duszy zos­tał kurhan miłości pog­rze­banej w tem­pe­raturze wrzenia. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Nie wszys­tko co w życiu ważne da się prze­liczyć na pieniądze. 

cytat
zebrał 5 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
N O P
Aktywność