Gustaw Herling-Grudziński

Zgro­madzi­liśmy 23 cytaty, których auto­rem jest Gus­taw Her­ling-Grudziński.

Nie zaw­sze znaj­du­je się sa­mot­ność w ser­cu lasów lub wśród skał. Nie­szczęśli­wy jest sa­mot­ny wszędzie. 

cytat dnia z 9 czerwca 2010 roku
zebrał 190 fiszek

Boże, daj mi sa­mot­ność, bo niena­widzę ludzi. 

cytat dnia z 9 marca 2011 roku
zebrał 170 fiszek

Przep­ro­sić można ko­goś, ko­go się potrąciło w tram­wa­ju a nie społeczeństwo, które się potrącało przez kil­kadziesiąt lat. 

cytat dnia z 6 kwietnia 2011 roku
zebrał 161 fiszek

Je­dynie sa­mot­ność jest w życiu człowieka sta­nem gra­niczącym z ab­so­lut­nym spo­kojem wewnętrznym,z odzys­ka­niem in­dy­widual­ności. Tyl­ko w pochłaniającej wszys­tko pus­tce sa­mot­ności,w ciem­nościach za­cierających kon­tu­ry świata zewnętrzne­go można od­czuć, że się jest sobą aż do gra­nic zwątpienia, które up­rzy­tam­nia nag­le własną ni­cość w rosnącym prze­raźli­wie og­ro­mie wszechświata. 

cytat dnia z 20 sierpnia 2010 roku
zebrał 122 fiszki

W przypływach uniesienia obej­mo­wał niekiedy ra­miona­mi drze­wa w le­sie, zak­li­nając Bo­ga by je ożywił i dał mu choć jed­ne­go przyjaciela. 

cytat dnia z 15 marca 2011 roku
zebrał 98 fiszek

Po­dob­nie jak myśl o sa­mobójstwie, myśl o sa­mot­ności by­wa cza­sem je­dyną formą pro­tes­tu na jaką nas stać, gdy wszys­tko za­wiodło, a śmierć ma w so­bie jeszcze ciągle więcej gro­zy niż uroku. 

cytat dnia z 6 marca 2012 roku
zebrał 88 fiszek

Każdy mu­siał mieć ko­goś, wokół ko­go kręciło się je­go życie, dla ko­go mógł działać. Bier­ność oz­naczała pewną śmierć. Działanie było je­dyną szansą przetrwania. 

cytat dnia z 1 kwietnia 2012 roku
zebrał 86 fiszek

Umar­liśmy już daw­no, a tyl­ko nie chce­my się do te­go przyznać. 

cytat
zebrał 45 fiszek

Le­piej jest cze­kać, spodziewając się rzeczy nieosiągal­nych na­wet, niż mieć wiedzę, że się po­siada nikły za­led­wie cień daw­nych pragnień. 

cytat dnia z 13 listopada 2012 roku
zebrał 44 fiszki

Człowiek pot­rze­buje jed­ne­go - ko­goś do kocha­nia. Jeśli mu te­go nie dasz, daj mu cho­ciaż nadzieję. A jeśli nie możesz dać nadziei, daj coś do roboty. 

cytat
zebrał 35 fiszek

Gustaw Herling-Grudziński

 
Gustaw Herling-Grudziński

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Gustaw Herling-Grudziński

Autorzy na literę
G H I
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Gus­taw Her­ling-Grudziński » autor: Michał Szyksznian

Aktywność