Gustaw Flaubert

Zgro­madzi­liśmy 24 cytaty, których auto­rem jest Gus­taw Flaubert.

Aby osiągnąć szczęście, trze­ba spełnić trzy wa­run­ki: być im­be­cylem, być egoistą i cie­szyć się dob­rym zdro­wiem. Jeśli jed­nak nie spełni­cie pier­wsze­go wa­run­ku, wszys­tko jest stracone. 

cytat dnia z 12 sierpnia 2013 roku
zebrał 30 fiszek

Lu­bimy kłam­stwo we dnie, a sen w no­cy. Ta­ki jest człowiek. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Jakże często uroczą ko­bietę od wspa­niałego mężczyz­ny dzieli tyl­ko dro­biazg: że są małżeństwem. 

cytat dnia z 10 maja 2016 roku
zebrał 17 fiszek

Naj­lep­sza część życia mi­ja nam na mówieniu:
jest za wcześnie, a po­tem jest za późno. 

cytat dnia z 21 stycznia 2017 roku
zebrał 16 fiszek

Kocha się tyl­ko to, od cze­go się cierpi. 

cytat
zebrał 16 fiszek

Uważaj­cie na smu­tek. To wada. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Autor w swoim dziele po­winien być jak Bóg we wszechświecie, wszędzie obec­ny i nig­dzie niewidoczny. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Z całej po­lity­ki ro­zumiem tyl­ko zamieszki. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Ko­biety w miłości nie po­siadają włas­nej skryt­ki, nie zat­rzy­mują nic dla siebie, zu­pełnie inaczej niż mężczyźni, którzy we wszys­tkich szlachet­nościach uczu­cia re­zer­wują jed­nak drob­ny skarb na włas­ny użytek. 

cytat
zebrał 9 fiszek

W młodości kocha się ko­biety, które przy­pomi­nają tę pier­wszą, po­tem kocha się je dla­tego, że różnią się między sobą. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Gustaw Flaubert

 
Gustaw Flaubert

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Pani BovaryPa­ni Bo­varyEm­ma Rouault, córka właści­ciela fol­war­ku, wychodzi za mąż za le­karza, Ka­ro­la Bo­va­ry. [...] 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gustaw Flaubert

Autorzy na literę
E F G
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Gus­taw Flaubert » autor: Michał Szyksznian

Aktywność