Gottfried Wilhelm Leibniz

Zgro­madzi­liśmy 16 cytatów, których auto­rem jest Got­tfried Wilhelm Leib­niz.

Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. 

cytat dnia z 3 kwietnia 2015 roku
zebrał 67 fiszek

Mu­zyka to przy­jem­ność, ja­kiej dusza ludzka doświad­cza przez licze­nie, nie zdając so­bie spra­wy, że ma do czy­nienia z liczeniem. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Wycho­waw­ca nie pot­ra­fi spra­wić, żeby na dzi­kiej jabłoni rosły brzos­kwi­nie, ale pot­ra­fi zro­bić, żeby cier­pkie dziczki stały się miłymi do użycia. 

cytat dnia z 25 grudnia 2015 roku
zebrał 7 fiszek

Kto szu­ka praw­dy, nie po­winien liczyć głosów. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Gdy­by ten świat nie był naj­dosko­nal­szy z możli­wych, Bóg by go nie stworzył. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Długa jest dro­ga wiodąca od ro­zumu do serca. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Bóg jest zaw­sze z sil­niej­szy­mi pułkami. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Dos­ko­nałość jest niczym in­nym, jak ilością rzeczy­wis­tości. Dos­ko­nałe jest je­dynie to, co nie po­siada ograniczeń. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

25 grudnia 2015, 15:10tom8grab sko­men­to­wał tek­st Wychowawca nie pot­ra­fi spra­wić, [...]

25 grudnia 2015, 14:05Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Wychowawca nie pot­ra­fi spra­wić, [...]

25 grudnia 2015, 07:58Irracja sko­men­to­wał tek­st Wychowawca nie pot­ra­fi spra­wić, [...]

25 grudnia 2015, 05:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wychowawca nie pot­ra­fi spra­wić, [...]

25 grudnia 2015, 04:58Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Wychowawca nie pot­ra­fi spra­wić, [...]

3 kwietnia 2015, 21:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dlatego, że nie znaj­du­jemy, [...]

3 kwietnia 2015, 21:24nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dlatego, że nie znaj­du­jemy, [...]

3 kwietnia 2015, 21:10nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dlatego, że nie znaj­du­jemy, [...]

3 kwietnia 2015, 20:46nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dlatego, że nie znaj­du­jemy, [...]