1 czerwca 2015 roku, godz. 14:33 20,5°C
Cris
 4 października 2015 roku, godz. 14:23

tak, jestem na tak, mimo upływu lat
pozdrawiam serdecznie :)

 23 grudnia 2014 roku, godz. 23:34 16,5°C
Sierpien August
 24 grudnia 2014 roku, godz. 00:00

Bo człowiek zawsze robi wszystko na końcu gdy czasu już nie ma ;)

 25 czerwca 2014 roku, godz. 21:56 28,1°C
fyrfle Mirek
 30 czerwca 2014 roku, godz. 13:27

Goń więc go.

 20 marca 2014 roku, godz. 00:07 57,8°C
krysta krystyna
 20 marca 2014 roku, godz. 00:35

kiedyś napisałam wiersz przypomnę kilka słów:

zaciska garść
życie w niej dzierży
czeka aż wybije godzina
przy nadziei trzyma
porcja na czas

~~~~~~~~~~~~

smutny taki obraz,
lecz dobrze, gdy na te leki ktoś ma, bo wtedy wraca do zdrowia...

pozdrawiam :)

 9 czerwca 2013 roku, godz. 23:02 162,3°C
krysta krystyna
 10 czerwca 2013 roku, godz. 00:00

śliczna myśl :) pozdrawiam :)

 26 maja 2013 roku, godz. 18:31 674,9°C
NieBoska Bogusia
 27 maja 2013 roku, godz. 14:22

Najpiękniejsze słowa, jakie można podarować Mamie, cudowna myśl.

 26 kwietnia 2013 roku, godz. 19:02 84,6°C
Gosia86rtk Gosia
 1 maja 2013 roku, godz. 17:40

Dziękuję, że do mnie "wpadłaś" :) Pozdrawiam serdecznie

 24 kwietnia 2013 roku, godz. 1:15 51,4°C
Gosia86rtk Gosia
 24 kwietnia 2013 roku, godz. 1:53

pamiętam :) człowiek od razu zmieniał wyraz twarzy, dobry straszak :P

dziękuje za opinię :) pozdrawiam

Gosia86rtk

Autor

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>
"Gdy myślę o tych, którzy byli przede mną, czuję się – jak na przyjęciu towarzyskim w chwili pustki – po odejściu gości honorowych. Gdy myślę o tych którzy przyjdą po mnie albo przeżyją mnie – czuję się, jak gdybym brała udział w przygotowaniach do uczty, w której radościach już nie będę uczestniczyć…"

Konto utworzone  23 lutego 2010 roku
1 konto
Gosia86rtk
118 tekstów
Wszystkie myśli