24 listopada 2015 roku, godz. 00:18 20,6°C
yestem yestem
 26 listopada 2015 roku, godz. 21:17

Ładne.
Pozdrawiam. :)

 22 listopada 2015 roku, godz. 15:57 27,9°C
yestem yestem
 26 listopada 2015 roku, godz. 21:20

Zwykle, jak człowiek się na chwilę zapomni, to... mu towarzystwa przybywa... po jakimś czasie. ;)
Zostawiam uśmiech. :))

 1 października 2015 roku, godz. 1:18 27,7°C
krysta krystyna
 1 października 2015 roku, godz. 13:20

Zatrzymała mnie treść na dłużej....jeśli teraz masz takie wrażenie, to dzięki świadomości możesz zmienić wiele...
pozdrawiam Gosiu :)

 28 września 2015 roku, godz. 2:31 139,1°C
fyrfle Mirek
 6 listopada 2015 roku, godz. 10:51

Też myślałem, że wszystko jest zbyt pokomplikowane, a jestem za słaby...

Gosia86rtk

Autor

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>
"Gdy myślę o tych, którzy byli przede mną, czuję się – jak na przyjęciu towarzyskim w chwili pustki – po odejściu gości honorowych. Gdy myślę o tych którzy przyjdą po mnie albo przeżyją mnie – czuję się, jak gdybym brała udział w przygotowaniach do uczty, w której radościach już nie będę uczestniczyć…"

Konto utworzone  23 lutego 2010 roku
1 konto
Gosia86rtk
196 tekstów 7 763
Wszystkie teksty