19 maja 2011 roku, godz. 1:46 257,2°C
Gosia86rtk Gosia
 20 sierpnia 2011 roku, godz. 16:00

A dziękuję i pozdrawiam :)

 10 maja 2011 roku, godz. 1:41 167,9°C
 Tekst dnia 11 czerwca 2015 roku
fyrfle Mirek
 13 czerwca 2015 roku, godz. 19:43

Ciekawe czy to Bóg czy Wielki Wybuch - Ewolucja? Cieszę się, że wątpię, bo jednak mam przewagę wolności i nie mam lęku, a jednak jeszcze pójdę dalej, jak dobrze wczytać się w Biblię, to sensownego- myślącego człowieka stworzył dopiero Wąż vel Szatan i Jemu niech będą DZIĘKI. z cyklu zasady i powiedzonka, to : umiesz liczyć...

 8 maja 2011 roku, godz. 2:19 282,0°C
Gosia86rtk Gosia
 9 maja 2011 roku, godz. 1:39

to może być jedno z rozwiązań :)

 26 kwietnia 2011 roku, godz. 1:21 172,3°C
sylwia12555 Sylwia
 4 lipca 2014 roku, godz. 13:03

ja właśnie muszę gdzieś powrócic, po ponad roku i naprawic to co zepsułam i przyznac się do tego chociaż strach jest :(

 19 kwietnia 2011 roku, godz. 3:05 332,1°C
Pytia Danuta
 2 maja 2011 roku, godz. 3:23

Niewymownie piękna myśł

 1 kwietnia 2011 roku, godz. 00:32 197,8°C
Lia Malwina
 1 kwietnia 2011 roku, godz. 16:06

Tolerancja nie oznacza akceptacji. Wręcz przeciwnie, tolerancja to poszanowanie czyichś zachowań lub poglądów mimo że nam się one nie podobają.

 29 marca 2011 roku, godz. 19:43 448,5°C
niespodzianka niespodzianka
 31 marca 2011 roku, godz. 00:52

Kiedy cieplej wody zabraknie, niech ta myśl zadziała jak zimny prysznic.

Gosia86rtk

Autor

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>
"Gdy myślę o tych, którzy byli przede mną, czuję się – jak na przyjęciu towarzyskim w chwili pustki – po odejściu gości honorowych. Gdy myślę o tych którzy przyjdą po mnie albo przeżyją mnie – czuję się, jak gdybym brała udział w przygotowaniach do uczty, w której radościach już nie będę uczestniczyć…"

Konto utworzone  23 lutego 2010 roku
1 konto
Gosia86rtk
196 tekstów 5 018
Wszystkie teksty, str. 8