26 kwietnia 2013 roku, godz. 19:02 84,6°C
Gosia86rtk Gosia
 1 maja 2013 roku, godz. 17:40

Dziękuję, że do mnie "wpadłaś" :) Pozdrawiam serdecznie

 24 kwietnia 2013 roku, godz. 1:15 51,4°C
Gosia86rtk Gosia
 24 kwietnia 2013 roku, godz. 1:53

pamiętam :) człowiek od razu zmieniał wyraz twarzy, dobry straszak :P

dziękuje za opinię :) pozdrawiam

 18 kwietnia 2013 roku, godz. 1:25 40,2°C
motylek96 EwaRozalia
 19 kwietnia 2013 roku, godz. 9:23

powiem ci ze mnie na dluzej zatrzymuja groby zapomniane.
mysli moje wtedy kraza wokol nieboszvzyka i jego zycia ktore doprowadzilo do tego, iz nikt nie pamieta. Choc nietaz po prostu rodzina mieszka zbyt daleko, ale to wyjatki

 16 kwietnia 2013 roku, godz. 00:55 386,5°C
sasza90 Tatiana
 16 kwietnia 2013 roku, godz. 00:57

Zgadzam sie :)

 11 kwietnia 2013 roku, godz. 2:03 43,7°C
luterin luterin
 24 maja 2013 roku, godz. 20:57

Warte zatrzymania.

 11 kwietnia 2013 roku, godz. 00:36 66,8°C
słoneczniki Joanna
 11 kwietnia 2013 roku, godz. 17:54

Czasem potrzebujemy "dowodów" by nasycić wiarę...

 5 kwietnia 2013 roku, godz. 2:41 91,2°C
motylek96 EwaRozalia
 5 kwietnia 2013 roku, godz. 23:01

oj ciężko, cięŻko...

 5 kwietnia 2013 roku, godz. 00:10 55,6°C
malik159 Magdalena
 5 kwietnia 2013 roku, godz. 3:31

Nic tak jak łzy nie oczyszcza duszy...

Gosia86rtk

Autor

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>
"Gdy myślę o tych, którzy byli przede mną, czuję się – jak na przyjęciu towarzyskim w chwili pustki – po odejściu gości honorowych. Gdy myślę o tych którzy przyjdą po mnie albo przeżyją mnie – czuję się, jak gdybym brała udział w przygotowaniach do uczty, w której radościach już nie będę uczestniczyć…"

Konto utworzone  23 lutego 2010 roku
1 konto
Gosia86rtk
196 tekstów 5 269
Wszystkie teksty, str. 4