16 czerwca 2013 roku, godz. 15:11 189,8°C
motylek96 EwaRozalia
 16 czerwca 2013 roku, godz. 21:09

Gosiu, lato sprzyja takim wyzwaniom, gdy słonko świeci wszystko łatwiejsze się zdaje.
Obyś odnalazła drogę:)

 9 czerwca 2013 roku, godz. 23:02 162,3°C
krysta krystyna
 10 czerwca 2013 roku, godz. 00:00

śliczna myśl :) pozdrawiam :)

 26 maja 2013 roku, godz. 18:31 674,9°C
NieBoska Bogusia
 27 maja 2013 roku, godz. 14:22

Najpiękniejsze słowa, jakie można podarować Mamie, cudowna myśl.

 25 maja 2013 roku, godz. 2:15 354,0°C
PearlSoul25 Joanna
 25 maja 2013 roku, godz. 16:37

w piekny sposob ukazana potęga miłości...
I pytanie- daje do myslenia. O to chodzi :)

 24 maja 2013 roku, godz. 19:22 142,3°C
Gosia86rtk Gosia
 25 maja 2013 roku, godz. 00:57

Dziękuję Wam kochani za piękne słowa :) Cieszę się ogromnie, że ktoś mnie czyta, że mnie zauważa :) To niesamowite uczucie mieć w Was oparcie. Te pojedyncze wyrażenia są bardzo budujące.

U mnie trochę lepiej… Miła odmiana po ostatnim ciężkim okresie… Tak, jest nadzieja, że w końcu los się do mnie uśmiechnie… Na wszystko trzeba czasu i pokory, aby dostrzec te małe cuda, które nas otaczają…

Staram się uśmiechać do przyszłości i nie zaglądać w przepaść przeszłości.

 20 maja 2013 roku, godz. 1:35 183,4°C
Gosia86rtk Gosia
 25 maja 2013 roku, godz. 1:03

Nowy dzień niesie same niespodzianki...Sam fakt, że jest inny czyni go niepowtarzalnym. Trudna to nauka dla człowieka - czekać... Ale poczekam na swoją radość :) Dziękuję za odwiedziny, pozdrawiam serdecznie.

Gosia86rtk

Autor

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>
"Gdy myślę o tych, którzy byli przede mną, czuję się – jak na przyjęciu towarzyskim w chwili pustki – po odejściu gości honorowych. Gdy myślę o tych którzy przyjdą po mnie albo przeżyją mnie – czuję się, jak gdybym brała udział w przygotowaniach do uczty, w której radościach już nie będę uczestniczyć…"

Konto utworzone  23 lutego 2010 roku
1 konto
Gosia86rtk
196 tekstów 5 018
Wszystkie teksty, str. 3