25 kwietnia 2010 roku, godz. 19:08 49,9°C
Evening Star Nenya
 25 kwietnia 2010 roku, godz. 19:15

Mi się wydaje że czasem warto popatrzeć w niebo niezależnie od tego czy jest noc czy dzień. Ma to w sobie taką moc... Przynajmniej ja tak odczuwam. I po Twoich słowach też to czuć.
Pozdrawiam :)

 25 kwietnia 2010 roku, godz. 00:41 100,9°C
[email protected] Michał
 8 maja 2010 roku, godz. 00:06

prawda i za to plus...

ale jeśli honor jest wyznacznikiem twojego życia, to tak łatwo z niego nie zrezygnujesz... szczęście za złamanie swych zasad? temat dyskusyjny...

 22 kwietnia 2010 roku, godz. 00:28 31,6°C
Bogdan Z Bogdan
 29 kwietnia 2010 roku, godz. 9:22

oj prawdziwe słowa....:) zawsze należy uważać na słowa ...

 12 listopada 2009 roku, godz. 00:47 17,2°C
magol2501 IM
 3 maja 2010 roku, godz. 12:39

nie zapomnaj, że zawsze ktoś (coś) o tobie będzie pamiętał (o).
Tym 'czymś' (kimś) jest śmierć
piękne +

(wybaczcie za moje wątpliwości 'coś - 'któś' lecz nie mam pojęcia jak określić śmierć.)

 25 października 2009 roku, godz. 12:55 13,7°C
paniX Zuzka
 10 listopada 2009 roku, godz. 21:05

Wow,świetne. ;)
do zeszytu.

Gosia86rtk

Autor

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>
"Gdy myślę o tych, którzy byli przede mną, czuję się – jak na przyjęciu towarzyskim w chwili pustki – po odejściu gości honorowych. Gdy myślę o tych którzy przyjdą po mnie albo przeżyją mnie – czuję się, jak gdybym brała udział w przygotowaniach do uczty, w której radościach już nie będę uczestniczyć…"

Konto utworzone  23 lutego 2010 roku
1 konto
Gosia86rtk
196 tekstów 5 018
Wszystkie teksty, str. 13