17 września 2010 roku, godz. 19:21 243,8°C
 Tekst dnia 20 lipca 2014 roku
fyrfle Mirek
 20 lipca 2014 roku, godz. 11:45

Wszelkie prawa i normy nie są wolnością, więc łammy je, omijajmy, podważajmy, kpijmy z nich, wyśmiewajmy je, depczmy je aż wdepniemy w gówno, ale to też prawo tego, kto je wydalił w swej wolności.

 6 września 2010 roku, godz. 00:23 382,4°C
magol2501 IM
 6 września 2010 roku, godz. 00:49

Piękno się liczy,
wewnętrzne piękno.

dobrze określone + ;)

 1 września 2010 roku, godz. 1:56 300,2°C
 Tekst dnia 16 lipca 2014 roku
Smurf007 Tomek
 16 lipca 2014 roku, godz. 22:44

W życiu czasem ciężko wiązać koniec z końcem,
a co dopiero sznurowadła..
Niebanalne choć przyziemne, lubię też takie :)

 28 sierpnia 2010 roku, godz. 19:12 739,9°C
Smutnieradosny Dawid
 23 października 2010 roku, godz. 20:37

genialne :)

 21 sierpnia 2010 roku, godz. 3:05 163,9°C
Aza Aza
 30 sierpnia 2010 roku, godz. 21:58

Lubię takie pierzaste myśli:) Pozdrawiam

 30 lipca 2010 roku, godz. 19:22 334,5°C
Samotna_Dusza :)
 4 stycznia 2011 roku, godz. 18:41

Słuszna uwaga, myśl daje do.. myślenia ;)

 24 lipca 2010 roku, godz. 00:46 284,7°C
magdzia0108 Magda
 16 stycznia 2011 roku, godz. 12:20

Brawo! Dobra myśl:)

Gosia86rtk

Autor

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>
"Gdy myślę o tych, którzy byli przede mną, czuję się – jak na przyjęciu towarzyskim w chwili pustki – po odejściu gości honorowych. Gdy myślę o tych którzy przyjdą po mnie albo przeżyją mnie – czuję się, jak gdybym brała udział w przygotowaniach do uczty, w której radościach już nie będę uczestniczyć…"

Konto utworzone  23 lutego 2010 roku
1 konto
Gosia86rtk
196 tekstów 5 019
Wszystkie teksty, str. 10