6 października 2013 roku, godz. 2:08 14,5°C
GONYA MAŁGORZATA
 6 października 2013 roku, godz. 16:36

...to szczerość:)dziękuję,Gonya

 30 września 2013 roku, godz. 13:58 36,6°C
yestem yestem
 30 września 2013 roku, godz. 21:01

Bardzo.
Pozdrawiam. :)

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
58 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 3