12 grudnia 2012 roku, godz. 11:46 42,5°C
awatar awatar
 12 grudnia 2012 roku, godz. 16:14

bez szmeru pył i droga bez entuzjamu -
lustereczko gimnazjalnego marazmu

 26 listopada 2012 roku, godz. 16:43 7,6°C
awatar awatar
 26 listopada 2012 roku, godz. 19:49

miłość nie jest cudem cudu
którzy jej doświadczyli
to żaden cudak
i z marzeń tka zwykły dom

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
220 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 15