28 listopada 2021 roku, godz. 00:55 36,0°C
 14 listopada 2021 roku, godz. 00:17 15,1°C
GONYA Gonya
 17 listopada 2021 roku, godz. 1:04

...koloru, światła i cienia=''obraz prawdy''
ogólnie rzecz ujmując lub z grubsza...
;) itd ;) itp :)

 11 listopada 2021 roku, godz. 20:46 100,2°C
GONYA Gonya
 12 listopada 2021 roku, godz. 16:44

asocjacje, bęc

 4 listopada 2021 roku, godz. 22:34 22,2°C
Znajacyichlolo
 5 listopada 2021 roku, godz. 1:31

Ostatni wers "o" zmienił bym na "na" na na

 2 listopada 2021 roku, godz. 20:27 20,8°C
igosia Małgorzata
 5 listopada 2021 roku, godz. 20:36

Jesteś jeszcze tu?

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
227 tekstów 15 115
Wszystkie teksty