27 lutego 2021 roku, godz. 00:26 6,5°C
Aplan
 27 lutego 2021 roku, godz. 13:46

"Jak się mylić to raz... a dobrze.
Jak spaść z konia to tylko z dobrego." To by mi też jako osobna myśl pasowało. Taki cytat motywacyjny (nie z tych nazbyt magicznych).

 16 kwietnia 2015 roku, godz. 12:36 10,7°C
GONYA Gonya
 16 września 2015 roku, godz. 23:53

Dziękuję... choćby dla jednej osoby :)
Pozdrawiam

 2 listopada 2013 roku, godz. 22:15 11,5°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 26 kwietnia 2021 roku, godz. 1:53

🌼🌼🌼

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
157 tekstów 8 351
Wszystkie teksty, str. 5