20 grudnia 2021 roku, godz. 1:15 24,3°C
Odys syn Laertesa dandeLion
 21 grudnia 2021 roku, godz. 19:12

Łamałem sobie jakiś czas temu głowę jak opisać, z naszej (ludzkiej) perspektywy "to coś" co nie podpada pod szlachetność. Będzie "sumą" atrybutów pozbawioną jednak kalkulacji. Harmonią nie potrzebującą zestawiania plusów i minusów... Bezinteresowność nie musi się oglądać na nic.

 28 listopada 2021 roku, godz. 00:55 36,0°C

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
281 tekstów 21 354
Wszystkie teksty, str. 4