22 stycznia 2022 roku, godz. 23:44 28,5°C
Odys syn Laertesa dandeLion
 23 stycznia 2022 roku, godz. 00:55

Tak... Cóż nam z pozostawionych po sobie śladów, czasem bardzo szlachetnych, podziwianych przez "cały świat", jeśli na tej drodze jesteśmy sami (bez towarzysza który potrafi je odczytać, bo powstały tylko dla niego)... Ta mała gorycz, nadająca słodyczy znaczenia/smaku bardzo osobistego. W samotności doceniamy wagę relacji.
Pozdrawiam serdecznie ✋

 20 grudnia 2021 roku, godz. 1:15 24,3°C
Odys syn Laertesa dandeLion
 21 grudnia 2021 roku, godz. 19:12

Łamałem sobie jakiś czas temu głowę jak opisać, z naszej (ludzkiej) perspektywy "to coś" co nie podpada pod szlachetność. Będzie "sumą" atrybutów pozbawioną jednak kalkulacji. Harmonią nie potrzebującą zestawiania plusów i minusów... Bezinteresowność nie musi się oglądać na nic.

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
270 tekstów 20 128
Wszystkie teksty, str. 3