2 lutego 2022 roku, godz. 12:14 39,8°C
Odys syn Laertesa dandeLion
 2 lutego 2022 roku, godz. 14:44
Edytowano 3 lutego 2022 roku, godz. 13:55

Na tym (chyba) właśnie polega wyjątkowość tej jednej relacji.
Na (po)rozumieniu bez słów. Niedopuszczeniu do (z jednej strony) rozpanoszenia się bólu niedomiaru - lekki niedosyt zawsze wskazany :) a z drugiej strony do przesytu/przesady, zagarnięcia cudzej wolności (prawa do odmowy)... Jak to jeden mądry powiedział "od wzniosłości do śmieszności tylko jeden krok". Zwłaszcza że "pewni" możemy być wyłącznie tego co sami dajemy. Taka decyzja na miarę gotowości drugiej strony.
Ładnie zwerbalizowane to czego zwerbalizować nie sposób ("nie lzia")
Pozdrawiam ✋🙂

PS... I czy to nie jest ciekawe że kokardka, dopóki nie zostanie "rozwiązana", przypomina "znak" nieskończoności, z węzłem na "środku". A to co oplątuje przed oczami zazwyczaj fascynuje bardziej jak po "rozwiązaniu" 🤔😏

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
270 tekstów 20 127
Wszystkie teksty, str. 2