4 sierpnia 2013 roku, godz. 12:17 16,6°C
GONYA Gonya
 4 sierpnia 2013 roku, godz. 13:34

dziękuję serdecznie,pozdrawiam :))

 26 lipca 2013 roku, godz. 10:01 6,3°C
onejka onejka
 26 lipca 2013 roku, godz. 11:26

też kocham taki stan, ślicznie zapisana myśl, słowo po słowie...:)

 13 lipca 2013 roku, godz. 13:40 8,8°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 26 kwietnia 2021 roku, godz. 1:38

🌼🌼🌼

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
270 tekstów 20 162
Wszystkie teksty, str. 15