25 marca 2021 roku, godz. 00:00 20,0°C
maba Ewka... albo nie
 25 marca 2021 roku, godz. 00:11
Edytowano 25 marca 2021 roku, godz. 12:20

🙂Gwiezdny pył :))))

 24 marca 2021 roku, godz. 5:52 34,6°C
maba Ewka... albo nie
 24 marca 2021 roku, godz. 21:20

Dla mnie - do wyróżnienia - ale chwilowo brak gwiazdek :)

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
281 tekstów 21 357
Wszystkie teksty, str. 12