George Bernard Shaw

Zgro­madzi­liśmy 98 cytatów Geor­ge'a Ber­narda Sha­wa.

Pa­pieros to śmier­dzące ziele, z og­niem po jed­nej i głup­cem po dru­giej stronie. 

cytat dnia z 3 września 2010 roku
zebrał 316 fiszek

Kiedyś, w cza­sie roz­mo­wy o osiągnięciach współczes­nej techni­ki, Geor­ge Ber­nard Shaw powiedział:

- Te­raz, gdy już nau­czy­liśmy się la­tać w po­wiet­rzu jak pta­ki, pływać pod wodą jak ry­by, bra­kuje nam tyl­ko jed­ne­go: nau­czyć się żyć na ziemi jak ludzie. 

cytat dnia z 17 kwietnia 2013 roku
zebrał 252 fiszki

Ko­bieta pat­rzy na jed­ne­go mężczyznę, roz­ma­wia z dru­gim, a myśli o trzecim. 

cytat dnia z 3 lutego 2011 roku
zebrał 202 fiszki

Im bar­dziej poz­naję ludzi, tym bar­dziej kocham zwierzęta. 

cytat dnia z 8 grudnia 2011 roku
zebrał 202 fiszki

Ko­biety, które myślą, to naj­częściej te, o których się nie myśli. 

cytat dnia z 26 stycznia 2011 roku
zebrał 185 fiszek

W życiu niewias­ty rozróżnić można siedem ok­resów: niemowlę, dziew­czyn­ka, dziew­czy­na, młoda ko­bieta, młoda ko­bieta, młoda ko­bieta i młoda kobieta. 

cytat dnia z 4 lipca 2010 roku
zebrał 182 fiszki

Je­dyny sposób, żeby uwol­nić się od po­kusy to jej ulec.

The on­ly way to get rid of a tem­pta­tion is to yield to it. (ang.) 

cytat dnia z 28 stycznia 2011 roku
zebrał 177 fiszek

Naj­gor­szym naszym grzechem nie jest niena­wiść, ale obojętność, bo jest nieludzka. 

cytat dnia z 7 sierpnia 2011 roku
zebrał 167 fiszek

Le­piej ko­bietę oburzać niż nudzić. 

cytat dnia z 21 stycznia 2011 roku
zebrał 145 fiszek

Dla ko­biety je­dyne nap­rawdę wy­god­ne miej­sce do płaczu to pierś mężczyzny. 

cytat dnia z 21 lipca 2014 roku
zebrał 133 fiszki

George Bernard Shaw

 
George Bernard Shaw

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

George Bernard Shaw

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Geor­ge Ber­nard Shaw » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

3 października 2015, 13:25Rozgoryczona K sko­men­to­wał tek­st Szczęście przez całe życie! [...]

2 października 2015, 07:56Irracja sko­men­to­wał tek­st Szczęście przez całe życie! [...]

2 października 2015, 07:51Irracja sko­men­to­wał tek­st Szczęście przez całe życie! [...]

1 października 2015, 23:30Rozgoryczona K sko­men­to­wał tek­st Szczęście przez całe życie! [...]