Georg Christoph Lichtenberg

Zgro­madzi­liśmy 342 cytaty, których auto­rem jest Georg Chris­toph Lichten­berg.

Ktoś za­pytał Lichtenberga:
– Czy mógłby mi pan wy­jaśnić różnicę między cza­sem a wiecznością?
– Nies­te­ty, to niemożli­we. Wpraw­dzie ja mam dość cza­su na wy­jaśnienie, ale pa­nu nie star­czyłoby wie­czności na zrozumienie. 

cytat dnia z 24 lipca 2009 roku
zebrał 135 fiszek

Nie daj się za­razić, nie po­dawaj czy­jegoś zda­nia za włas­ne, myśl le­piej sam. 

cytat dnia z 19 lipca 2011 roku
zebrał 99 fiszek

Nie mogę wpraw­dzie po­wie­dzieć, czy będzie le­piej, gdy będzie inaczej; ale ty­le rzec mogę, iż mu­si być inaczej, o ile ma być dobrze. 

cytat dnia z 28 kwietnia 2013 roku
zebrał 93 fiszki

Byłoby szczęściem móc uszy i in­ne zmysły tak za­mykać jak oczy.

What a bles­sing it would be if we could open and shut our ears as easi­ly as we open and shut our eyes! (ang.) 

cytat dnia z 30 maja 2016 roku
zebrał 73 fiszki

Chodzi mu, tak jak każde­mu wiel­kiem fi­lozo­ficzne­mu ga­dule, nie ty­le o prawdę, ile o brzmienie je­go prozy. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2011 roku
zebrał 56 fiszek

Czy wy­konując wy­rok na mor­dercy nie po­pada­my w błąd, jak dziec­ko, co bi­je krzesło, o które się uderzyło? 

cytat dnia z 23 czerwca 2012 roku
zebrał 36 fiszek

- Szko­da, że nie jest grzechem pić wodę - po­wie­dział pe­wien Włoch. - Tak świet­nie by smakowała. 

cytat dnia z 28 listopada 2012 roku
zebrał 32 fiszki

Nig­dy nie pi­sać książki, kiedy wys­tar­czy stro­na, ani roz­działu, gdy star­czy słowo. 

cytat dnia z 22 lipca 2013 roku
zebrał 29 fiszek

Naj­niebez­pie­czniej­sze kłam­stwa to praw­dy nieco zniekształcone.

The most dan­ge­rous un­truths are truths mo­dera­tely dis­torted. (ang.) 

cytat dnia z 16 lutego 2016 roku
zebrał 28 fiszek

Można równie dob­rze śnić nie śpiąc, jak spać nie śniąc. 

cytat dnia z 8 stycznia 2014 roku
zebrał 28 fiszek

Georg Christoph Lichtenberg

 
Georg Christoph Lichtenberg

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Georg Christoph Lichtenberg

Autorzy na literę
K L Ł
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Georg Chris­toph Lichten­berg » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

10 lipca 2015, 16:45nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Niejednokrotnie by­wałem ru­gany z [...]

10 lipca 2015, 16:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niejednokrotnie by­wałem ru­gany z [...]

10 lipca 2015, 15:56onejka sko­men­to­wał tek­st Niejednokrotnie by­wałem ru­gany z [...]