Gabriel García Márquez

Zgro­madzi­liśmy 17 cytatów, których auto­rem jest Gab­riel García Márquez.

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

cytat dnia z 19 lutego 2010 roku

Myślała za­tem o nim, nie chcąc o nim myśleć. Im bar­dziej o nim myślała, tym większą czuła wściekłość, a im większą czuła wściekłość, tym bar­dziej o nim myślała dop­ro­wadzając się do ta­kiego sta­nu, że nie mogła już te­go znieść. Zat­ra­ciła poczu­cie rozsądku. 

cytat dnia z 5 kwietnia 2010 roku
zebrał 316 fiszek

[...] kochał ją tak bar­dzo i od daw­na, że nie mógł już pojąć żad­ne­go in­ne­go cier­pienia, które nie zaczy­nałoby się od [niej]. 

cytat dnia z 19 kwietnia 2014 roku
zebrał 200 fiszek

Je­dynym bólem ja­ki prze­raża mnie w śmier­ci, jest to, że można um­rzeć nie z miłości. 

cytat dnia z 3 marca 2013 roku
zebrał 199 fiszek

Ludzie, których kocha­my, po­win­ni od­chodzić ra­zem ze swoimi rzeczami. 

cytat dnia z 15 listopada 2015 roku
zebrał 123 fiszki

Pa­mięć ser­ca uni­ces­twia złe wspom­nienia, wyol­brzy­miając dob­re, [...] dzięki te­mu mecha­niz­mo­wi uda­je nam się zno­sić ciężar przeszłości. 

cytat dnia z 13 lipca 2016 roku
zebrał 102 fiszki

Cieka­wość jest jedną z wielu pułapek miłości. 

cytat dnia z 17 grudnia 2016 roku
zebrał 70 fiszek

To już byłby ko­niec te­go zas­ra­nego świata, gdy­by ludzie podróżowa­li pier­wszą klasą, a li­tera­tura wa­gonem bagażowym. 

cytat dnia z 21 grudnia 2012 roku
zebrał 65 fiszek

Ru­tyna jest jak rdza. 

cytat dnia z 14 stycznia 2017 roku
zebrał 57 fiszek

Sta­rość zaczy­na się pier­wszym nieg­roźnym upad­kiem, śmierć zaś następu­je przy drugim. 

cytat dnia z 21 lutego 2015 roku
zebrał 54 fiszki

Gabriel García Márquez

 
Gabriel García Márquez

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Gabriel García Márquez

Autorzy na literę
F G H
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Gab­riel García Márquez » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

14 stycznia 2017, 22:18dark smurf sko­men­to­wał tek­st Rutyna jest jak rdza.  

17 grudnia 2016, 12:36Indygoo sko­men­to­wał tek­st Ciekawość jest jedną z [...]

13 lipca 2016, 21:44Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Pamięć ser­ca uni­ces­twia złe [...]

13 lipca 2016, 11:40onejka sko­men­to­wał tek­st Pamięć ser­ca uni­ces­twia złe [...]

13 lipca 2016, 09:00Irracja sko­men­to­wał tek­st Pamięć ser­ca uni­ces­twia złe [...]

26 maja 2016, 15:39Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Istoty ludzkie nie rodzą [...]

15 listopada 2015, 20:19nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ludzie, których kocha­my, po­win­ni [...]

21 lutego 2015, 15:16nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Starość zaczy­na się pier­wszym [...]

21 lutego 2015, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Starość zaczy­na się pier­wszym [...]

21 lutego 2015, 07:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Starość zaczy­na się pier­wszym [...]