Fryderyk Nietzsche

Zgro­madzi­liśmy 188 cytatów, których auto­rem jest Fry­deryk Nie­tzsche.

Może wiem naj­le­piej dlacze­go tyl­ko człowiek pot­ra­fi się śmiać: tyl­ko on cier­pi tak bar­dzo, że mu­siał wy­naleźć coś ta­kiego jak śmiech. 

cytat dnia z 1 stycznia 2010 roku
zebrał 339 fiszek

Naj­pewniej­szą oz­naką po­god­nej duszy jest zdol­ność śmiania się z sa­mego siebie. Większości ludzi ta­ki śmiech spra­wia ból. 

cytat dnia z 8 stycznia 2009 roku
zebrał 314 fiszek

Ko­bieta le­piej ro­zumie dziec­ko niż mężczyz­na, ale psychicznie mężczyz­na jest bar­dziej po­dob­ny do dziecka. 

cytat dnia z 10 listopada 2012 roku
zebrał 233 fiszki

Sa­mot­ność spra­wia, że sta­jemy się bar­dziej su­rowi dla siebie sa­mych a łagod­niej­si dla in­nych: i jed­no, i dru­gie czy­ni nasz cha­rak­ter lepszym. 

cytat dnia z 16 października 2012 roku
zebrał 226 fiszek

Ko­bieta może być przy­jaciółką mężczyz­ny, lecz by uczu­cie to trwało, niezbędne jest wes­przeć je od­ro­biną fi­zycznej antypatii. 

cytat dnia z 9 stycznia 2009 roku
zebrał 207 fiszek

W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna. 

cytat dnia z 22 listopada 2012 roku
zebrał 199 fiszek

Nig­dy nie za­pomi­naj­cie! Im wyżej wzla­tuje­my tym mniej­si wy­daje­my się tym co nie umieją latać. 

cytat dnia z 20 czerwca 2011 roku
zebrał 161 fiszek

Żad­na in­na książka nie była chętniej czy­tana i żad­na nie wyrządziła więcej zła.

(o Biblii) 

cytat dnia z 15 stycznia 2009 roku
zebrał 134 fiszki

Os­tatni Chrześci­janin umarł na krzyżu. 

cytat dnia z 25 kwietnia 2011 roku
zebrał 119 fiszek

Ko­niec końców kocha się swą żądzę, a nie to, cze­go się pożąda. 

cytat dnia z 15 sierpnia 2011 roku
zebrał 112 fiszek

Fryderyk Nietzsche

 
Fryderyk Nietzsche

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Tako rzecze ZaratustraTa­ko rzecze Za­ratus­traOpo­wieść o pro­roku Za­ra­tus­trze to jed­no z najgłośniej­szych dzieł Fried­richa Nie­tzsche­go, auto­ra [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
M N O
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Fry­deryk Nie­tzsche » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

18 czerwca 2016, 20:12margollka sko­men­to­wał tek­st Bóg jest mar­twy. Gott [...]