Fryderyk Nietzsche

Zgro­madzi­liśmy 188 cytatów, których auto­rem jest Fry­deryk Nie­tzsche.

Bóg chrześci­jański jest tak ab­surdal­nym Bo­giem, że po­winien zos­tać zniesiony na­wet jeśli istnieje. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Bóg jest martwy.

Gott ist tot. (niem.)

God is dead. (ang.)

Dieu est mort. (fr.)

Dios ha muer­to. (hiszp.) 

cytat
zebrał 26 fiszek

Ulu­bieńcy bogów umierają młodo, lecz poźniej żyją wie­cznie w ich towarzystwie... 

cytat
zebrał 25 fiszek

Naj­lep­szy przy­jaciel dos­ta­nie praw­do­podob­nie naj­lep­szą małżonkę, po­nieważ dob­re małżeństwo opiera się na ta­len­cie do przyjaźni. 

cytat
zebrał 25 fiszek

W niebie brak wszys­tkich in­te­resujących ludzi. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Prawdą jest: kocha­my życie nie dla­tego, że do życia, lecz do kocha­nia przywykliśmy. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Z naj­większej roz­paczy można uczy­nić naj­bar­dziej niez­wy­ciężoną nadzieję. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Bo trze­ba umieć zat­ra­cić siebie na pe­wien czas, jeśli się chce­my nau­czyć cze­goś, od rzeczy, który­mi nie jesteśmy. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Wielu trzy­ma się upar­cie raz ob­ra­nej dro­gi, lecz tyl­ko nieliczni dążą kon­sekwen­tnie do swe­go celu. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Po ro­ku mil­cze­nia za­pomi­namy ga­dania, a przys­wa­jamy so­bie mówienie. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Fryderyk Nietzsche

 
Fryderyk Nietzsche

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Tako rzecze ZaratustraTa­ko rzecze Za­ratus­traOpo­wieść o pro­roku Za­ra­tus­trze to jed­no z najgłośniej­szych dzieł Fried­richa Nie­tzsche­go, auto­ra [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
M N O
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Fry­deryk Nie­tzsche » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

18 czerwca 2016, 18:12margollka sko­men­to­wał tek­st Bóg jest mar­twy. Gott [...]