Fryderyk Nietzsche

Zgro­madzi­liśmy 188 cytatów, których auto­rem jest Fry­deryk Nie­tzsche.

Co ci mówi su­mienie? Po­winieneś stać się tym, kim jesteś. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Właśnie fak­ty nie is­tnieją, je­dynie interpretacje. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Próżność in­nych sprze­ciwia się nasze­mu sma­kowi wte­dy tyl­ko, kiedy się sprze­ciwia naszej próżności. 

cytat dnia z 9 października 2011 roku
zebrał 30 fiszek

Kto wie, że jest głębo­kim, sta­ra się o jas­ność. Kto chce tłumo­wi zda­wać się głębo­kim, sta­ra się o ciem­ność. Bo tłum uważa za głębo­kie wszys­tko, cze­go dna zba­dać nie może. 

cytat dnia z 1 sierpnia 2017 roku
zebrał 30 fiszek

Co­kol­wiek jest zro­bione z miłości, zaw­sze przek­racza ra­my dob­ra i zła. 

cytat
zebrał 29 fiszek

Błąd uczy­nił zwierzę człowiekiem. Czyżby praw­da miała zro­bić z człowieka zwierzę? 

cytat
zebrał 29 fiszek

Ziemia ma skórę, a ta skóra ma cho­roby. Jedną z nich jest człowiek. 

cytat
zebrał 29 fiszek

Chrześci­jaństwo, jak do­tychczas, było naj­większym nie­szczęściem ludzkości. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Jeżeli ktoś żyje z te­go, że zwal­cza wro­ga, jest zain­te­reso­wany tym, aby wróg po­zos­tał przy życiu. 

cytat dnia z 12 listopada 2017 roku
zebrał 27 fiszek

Fryderyk Nietzsche

 
Fryderyk Nietzsche

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Tako rzecze ZaratustraTa­ko rzecze Za­ratus­traOpo­wieść o pro­roku Za­ra­tus­trze to jed­no z najgłośniej­szych dzieł Fried­richa Nie­tzsche­go, auto­ra [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
M N O
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Fry­deryk Nie­tzsche » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

18 czerwca 2016, 18:12margollka sko­men­to­wał tek­st Bóg jest mar­twy. Gott [...]