Fryderyk Nietzsche

Zgro­madzi­liśmy 188 cytatów, których auto­rem jest Fry­deryk Nie­tzsche.

Nie mogę uwie­rzyć w bo­ga, który chce być chwa­lony cały czas. 

cytat
zebrał 61 fiszek

To co ma i tak spaść, na­leży popchnąć. 

cytat
zebrał 53 fiszki

Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się sa­mego siebie. 

cytat dnia z 11 maja 2013 roku
zebrał 51 fiszek

Oko mo­je nie wzbiera już rosą wo­bec wsty­du proszących i ręka mo­ja za twar­da się stała dla drżenia rąk napełnianych. 

cytat dnia z 18 maja 2011 roku
zebrał 49 fiszek

Po­wiadam wam; trze­ba mieć chaos w so­bie, by na­rodzić tańczącą gwiazdę.

One must feel chaos within, to gi­ve bir­th to a dan­cing star. (ang.) 

cytat
zebrał 46 fiszek

Płomień nie widzi swej jas­ności tak dob­rze jak ci, których oświet­la, tak jest też w przy­pad­ku mędrca. 

cytat dnia z 25 grudnia 2012 roku
zebrał 44 fiszki

Wąż, który nie może zrzu­cić swo­jej skóry, gi­nie. To sa­mo dzieje się z myśli­ciela­mi, którym nie wol­no zmieniać swych poglądów: przes­tają być myślicielami. 

cytat dnia z 6 lutego 2013 roku
zebrał 43 fiszki

Wszys­tkie wiel­kie myśli rodzą się pod­czas marszu. 

cytat dnia z 13 grudnia 2014 roku
zebrał 42 fiszki

Dziękuję niebu, że we wszys­tkich swoich in­styn­ktach po­zos­tałem Polakiem. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Człowiek sta­je się ateistą, gdy poczu­je się lep­szy od Boga. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Fryderyk Nietzsche

 
Fryderyk Nietzsche

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Tako rzecze ZaratustraTa­ko rzecze Za­ratus­traOpo­wieść o pro­roku Za­ra­tus­trze to jed­no z najgłośniej­szych dzieł Fried­richa Nie­tzsche­go, auto­ra [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
M N O
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Fry­deryk Nie­tzsche » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

18 czerwca 2016, 18:12margollka sko­men­to­wał tek­st Bóg jest mar­twy. Gott [...]