Fryderyk Nietzsche

Zgro­madzi­liśmy 188 cytatów, których auto­rem jest Fry­deryk Nie­tzsche.

Ten, który wal­czy z pot­wo­rami po­winien zad­bać, by sam nie stał się pot­wo­rem. Gdy długo spogląda­my w ot­chłań, ot­chłań spogląda również w nas.

He who fights with mon­sters should look to it that he him­self does not be­come a mon­ster. When you ga­ze long in­to the abyss, the abyss al­so ga­zes in­to you. (ang.) 

cytat dnia z 12 stycznia 2014 roku
zebrał 107 fiszek

Kto nie umie przy­siąść na pro­gu chwi­li, puszczając całą przeszłość w niepa­mięć, kto nie jest zdol­ny trwać w miej­scu jak bo­gini zwy­cięstwa, nie doz­nając zaw­ro­tu głowy ani lęku, ten nig­dy nie do­wie się, czym jest szczęście. 

cytat
zebrał 94 fiszki

Naj­pewniej­szą oz­naką po­god­nej duszy jest zdol­ność śmiania się z sa­mego siebie. Większość ludzi ta­ki śmiech spra­wia ból. 

cytat dnia z 1 maja 2013 roku
zebrał 86 fiszek

Mądrość jest szep­tem sa­mot­ni­ka z sa­mym sobą pośród gwar­ne­go targowiska. 

cytat dnia z 25 września 2012 roku
zebrał 85 fiszek

Je­den szu­ka położni­ka dla swoich myśli, dru­gi ko­goś, ko­mu by pomógł: w ten sposób pow­sta­je zaj­mująca rozmowa. 

cytat dnia z 2 października 2010 roku
zebrał 79 fiszek

Wy, którzy niena­widzi­cie Żydów tak bar­dzo. Dlacze­go zaadop­to­waliście ich religię. 

cytat
zebrał 78 fiszek

W niena­wiści jest strach. 

cytat
zebrał 72 fiszki

Spa­cerek po schro­nis­ku dla obłąka­nych po­kazu­je, iż sa­ma wiara nie do­wodzi niczego. 

cytat dnia z 12 czerwca 2017 roku
zebrał 66 fiszek

Nie zas­ta­nawiaj się, czy to, co mówi fi­lozof, jest prawdą, lecz spy­taj, jak doszedł do te­go, że to jest prawda. 

cytat
zebrał 65 fiszek

Jest-że człowiek je­no omyłką Bo­ga? Lub Bóg je­no omyłką człowieka? 

cytat
zebrał 62 fiszki

Fryderyk Nietzsche

 
Fryderyk Nietzsche

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Tako rzecze ZaratustraTa­ko rzecze Za­ratus­traOpo­wieść o pro­roku Za­ra­tus­trze to jed­no z najgłośniej­szych dzieł Fried­richa Nie­tzsche­go, auto­ra [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
M N O
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Fry­deryk Nie­tzsche » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

18 czerwca 2016, 18:12margollka sko­men­to­wał tek­st Bóg jest mar­twy. Gott [...]