Fryderyk Nietzsche

Zgro­madzi­liśmy 188 cytatów, których auto­rem jest Fry­deryk Nie­tzsche.

Człowiek jest bar­dzo nieu­czci­wy wo­bec swe­go bo­ga: je­mu nie wol­no grzeszyć. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Al­bo­wiem bra­cia moi: naj­lep­sze po­win­no pa­nować, naj­lep­sze chce też

pa­nować! A gdzie in­dziej brzmi nauka, tam - brak najlepszego. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Kto człowieka kiedyś la­tać nau­czy, ten wszys­tkich ru­bieży ka­mienie prze­sunie; wszys­tkie ka­mienie gra­niczne w po­wiet­rzu mu się uniosą, a ziemię na no­wo ochrzcić on będzie mu­siał ja­ko lekką

cytat
zebrał 2 fiszki

Cały mój ge­niusz mieści się w moich nozdrzach. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Jest wiele plu­gas­twa na świecie i ty­le waszej słuszności! Lecz nie jest świat prze­to plu­gawym potworem! 

cytat
zebrał 2 fiszki

Afo­ryzm, sen­ten­cja są for­ma­mi Wieczności. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Sto­pień i rodzaj płciowości człowieka sięga aż do naj­wyższych szczytów je­go ducha. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Sa­molub­stwo dos­tojnych jest sta­nem świętym. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Fryderyk Nietzsche

 
Fryderyk Nietzsche

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Tako rzecze ZaratustraTa­ko rzecze Za­ratus­traOpo­wieść o pro­roku Za­ra­tus­trze to jed­no z najgłośniej­szych dzieł Fried­richa Nie­tzsche­go, auto­ra [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fryderyk Nietzsche

Autorzy na literę
M N O
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Fry­deryk Nie­tzsche » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

18 czerwca 2016, 18:12margollka sko­men­to­wał tek­st Bóg jest mar­twy. Gott [...]